ztkzž sufinanciranje ZTKZ Županije sufinanciranje

Vi ste posjetitelj broj 544065 od 01.07.2011. g.   Online imamo: posjetitelja: 40

 Srijeda, 22.01.2014.g. 14:57

Odluka Suda časti

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

10430 SAMOBOR, Perkovčeva 59

Tel: 3310403

ztkzzupanije@gmail.com

 

 

 

Temeljem odredaba članaka 28., 50. i 51. Statuta Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, članaka 48. i 49, te 103.-106. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture, članaka 33. i 67. Pravilnika o članstvu u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, te stavka 1. članka 1., stavka 2. članka 2. i stavka 1. članka 23. Etičkog kodeksa Hrvatske zajednice tehničke kulture, Sud časti Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije – nakon provedenog stegovnog postupka u kojem je nepobitno dokazano da je Mate Ćalušić zloporabio dužnost predsjednika Informatičkog kluba NET iz Ivanić-Grada i počinio prekršaj odnosno svjesnom financijskom malverzacijom Klubu pokušao pribaviti financijsku korist, da se nepoštivanjem zakona i drugih pravnih propisa, raznim oblicima pritisaka, netrpeljivim, osvetoljubivim i izravnim i neizravnim oblicima diskriminacijskog ponašanja spram mladeži, kao i uznemiravanjem i vrijeđanjem drugih osoba grubo ogriješio o načela etičkoga i moralno prihvatljivog ponašanja u tehničkoj kulturi – u svojoj 2. sjednici 4. srpnja 2013. godine u Zaprešiću jednoglasno donosi:

 

 

ODLUKU

o trajnom (doživotnom) isključenju Mate Ćalušića iz udruga tehničke kulture i momentalnoj suspenziji sa dužnosti predsjednika Informatičkog kluba NET u Ivanić-Gradu, tajnika Informatičkog kluba Guk iz Križa, predsjednika Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada i zastupnika u Skupštini Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije

 

 

Sud časti smatra da Mate Ćalušić u djelatnosti tehničke kulture jedino može biti vanjski suradnik u izvanškolskim programima udruga-klubova i zajednica tehničke kulture za mladež i ostale članove, i to pod uvjetom da njegov rad nadziru od javne osnovnoškolske ili srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove imenovani kompetentni licencirani stručnjaci u zvanju učitelja-mentora ili učitelja-savjetnika u koje ih je promaknulo Ministarstvo obrazovanja odnosno prosvjete Republike Hrvatske ili stručnjaci sa završenom visokom školom odnosno fakultetom promaknuti u počasna zvanja instruktor-savjetnik ili mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i temeljem stavka 7. članka 51. Statuta Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Zajednice.

 

Ova odluka, sukladno stavku 1. članka 29. Statuta Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, obvezuje sve članice Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije. Slijedom toga Informatički klub NET, Informatički klub Guk i Zajednica tehničke kulture Grada Ivanić-Grada, kao i sve ostale udruge-klubovi i zajednice tehničke kulture u kojima Mate Ćalušić u momentu izricanja ove stegovne mjere obnaša neku dužnost, dužni su do 15. veljače 2014. godine sazvati izvanrednu sjednicu skupštine na kojoj će umjesto Mate Ćalušića izabrati druge obnašatelje dužnosti te drugog zastupnika u Skupštini Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, i potom o tome obavijestiti Zajednicu tehničke kulture Zagrebačke županije. Obavijesti moraju priložiti zapisnik izvanredne sjednice skupštine i izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske kao dokaz da je odluka skupštine udruge ili zajednice provedena.

 

Rok za provedbu odluke iz prethodnog stavka je 15. ožujka 2014. godine.

 

Udruzi ili zajednici koja ne provede odluku bit će, sukladno točkama 2. i 3. u stavku 1. članka 49. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture (mutatis mutandis), uskraćeno pravo obnašanja zadaća u Programu javnih potreba tehničke kulture Zagrebačke županije (pravo na sufinanciranje aktivnosti) i uskraćeno pravo sudjelovanja u radu Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije (suspenzija iz članstva) do provedbe odluke, a najkraće godinu dana računajući od roka za provedbu odluke, tj. s početkom od 15. ožujka 2014. godine. Sadržaj i način provedbe tih stegovnih mjera (gubitak članskih prava tijekom suspenzije) uređeni su člancima 52. i 53. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture.

 

Članovima izvršnih odbora udruga ili zajednica u kojima je Mate Ćalušić na dan izricanja ove stegovne mjere (14. siječnja 2014.) član nekog tijela dana, ako ne provedu ovu Odluku, Sud časti ZTKZŽ će, temeljem stavka 1. članka 28., stavka 1. članka 50. i stavaka 3. i 4. članka 51. Statuta Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, ovisno o težini ogrješenja, izreći opomenu i/ili suspenziju sa dužnosti u udruzi i/ili zajednici.

 

Naposljetku, s obzirom na narav djela Sud časti predlaže Izvršnom odboru Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije da propita mogućnost podnošenja prekršajne prijave protiv Mate Ćalušića nadležnom državnom ili pravosudnom tijelu zbog počinjenog financijskog prekršaja.

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

Sud časti je stegovni postupak protiv Mate Ćalušića, predsjednika Informatičkog kluba NET iz Ivanić-Grada, tajnika Informatičkog kluba GUK iz Križa, predsjednika Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada i zastupnika u Skupštini Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, pokrenuo i vodio temeljem zahtjeva Ivana Vlainića, predsjednika i Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije istaknutog u 20. sjednici Izvršnog odbora održanoj 18. svibnja 2013. godine u Velikoj Gorici odmah pošto su članovi Izvršnoga i Nadzornog odbora otkrili Ćalušićev pokušaj financijske malverzacije i argumentirali u prvom dijelu 21. sjednice Izvršnog odbora održanom 20. lipnja 2013. u Zaprešiću u kojem su svjedočili Ivančica Prugovečki, savjetnica u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, te Josip Kožar i Marjana Postružin-Kožar, roditelji inovatora Ivana Kožara, autora inovacije (univerzalni) bežični punjač mobitela.

 

Stegovni postupak proveden je u dvije samostalne sjednice Suda časti održane 20. lipnja i 04. srpnja 2013. godine, a obuhvatio je i raščlambu dokaza koje su članovima Suda časti podastrli predsjednik i tajnik Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije te obranu Mate Ćalušića u nastavku 21. sjednice Izvršnog odbora 04. srpnja 2013. održanom u jednakim okolnostima u kojima je Sudu časti 20. lipnja 2013. u prvom dijelu sjednice argumentiran zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. Sud časti je stegovni postupak proveo u punom sastavu, tj. u njem su sudjelovali svi članovi Suda. Sud časti je u svojoj prvoj sjednici 20. lipnja 2013. godine analizirao zahtjev za pokretanje i način izvođenja stegovnog postupka, te posebno precizirao dokaze koje mu trebaju dostaviti predsjednik i tajnik Zajednice i zatražio da se Ćalušiću omogući obrana u okolnostima koje mu jamče jednakopravnost. Poslije toga članovi Suda časti su pojedinačno stekli uvid u zatražene dokaze, saslušali Ćalušićevu obranu u drugom dijelu 21. sjednice Izvršnoga odbora, te održali 2. sjednicu Suda časti. U 2. sjednici, čijem početku je nazočio i Mate Ćalušić, Sud časti je razmotrio podastrte dokaze, izjave članova Izvršnog i Nadzornog odbora, svjedoka Ivančice Prugovečki, Josipa Kožara i Marjane Postružin-Kožar, obranu Mate Ćalušića te relevantne okolnosti u vezi s prethodno sankcioniranim djelovanjem Ćalušića i jednoglasno donosio sve odluke.

 

Sud časti je temeljem uvida u dokaze – isprave (dokumentaciju) Stručne službe župana Zagrebačke županije i uvida u WEB aplikaciju zahtjeva Zajednici tehničke kulture Zagrebačke županije za sufinanciranje pripreme i prijave patentne zaštite inovacije bežični punjač mobitela, raščlambe rasprave članova Izvršnoga i Nadzornog odbora Zajednice u prvom dijelu i nastavku 21. sjednice Izvršnog odbora, te saslušanja svjedočenja tri svjedoka i obrane okrivljenog Mate Ćalušića, nepobitno utvrdio da je Mate Ćalušić izvršio pokušaj financijske malverzacije, tj. pokušaj pribavljanja protupravne financijske koristi Informatičkom klubu NET kojega predstavlja i zastupa, i da se njegovo ponašanje kosi s temeljnim načelima ponašanja u tehničkoj kulturi normiranim Etičkim kodeksom Hrvatske zajednice tehničke kulture. Ova se kvalifikacija zasniva na sljedećim činjenicama, dokazima i iskazima svjedoka:

 

1.   Usporedba preslika isprava kojima je 17. 03. 2013. u ime Informatičkog kluba NET Stručnoj službi župana Zagrebačke županije opravdao pomoć-donaciju iz Proračuna Županije u iznosu od 10.000 kuna za patentiranje inovacije bežični punjač mobitela inovatora Ivana Kožara iz Ivanić-Grada sa preslikama isprava uz zahtjev podnesen 02. 05. 2013. Zajednici tehničke kulture Zagrebačke županije za sufinanciranje - pokriće 50% troškova patentiranja iste inovacije (5.325 od ukupno 10.650 kuna), te Obrazloženja Mate Ćalušića za patentiranje bežičnog punjača mobitela bez nadnevka koje je 20. lipnja 2013. u proširenoj sjednici Izvršnog odbora ZTK Zagrebačke županije pročitao Davor Banči dokazuje:

 

a)   da je Mate Ćalušić Stručnoj službi župana Zagrebačke županije i Zajednici tehničke kulture Zagrebačke županije iskazao različite iznose troškova za pripremu i podnošenje zahtjeva za patentnu zaštitu inovacije i da razliku od 12.000 kuna u izvještaju i zahtjevu Zajednice nije opravdao računima za pripremu i podnošenje zahtjeva za patentnu zaštitu, a nikakvim računima razliku u iznosu od 11.350 kuna (650 kuna odnosi se na dva putna naloga),

b)   da je Mate Ćalušić novčanu pomoć Stručne službe župana Zagrebačke županije i zahtjev za sufinanciranje Zajednici tehničke kulture Zagrebačke županije opravdao preslikama istih računa: računa br. 33/13 Društva inovatora Split DIATUS-a od 25.02.2013. na iznos od 5.000 kuna i računa br. 20-1-1 od 21.02.2013. tvrtke ELIN na iznos od 5.000 kuna.

 

2.   Dokaze koje su Sudu časti podastrli predsjednik i tajnik ZTK Zagrebačke županije o tome da je M. Ćalušić s istim računima pokušao na dva različita mjesta troška (Stručna služba župana i Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije) iz istoga izvora financiranja – Proračuna Zagrebačke županije naplatiti iste troškove patentiranja inovacije Ivana Kožara potvrdila je svojim svjedočenjem i Ivančića Prugovečki, savjetnica u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije.

 

3.   Svjedoci Josip Kožar i Marjana Postružin-Kožar osporili su navode Mate Ćalušića da su troškovi pripreme i prijave inovacije za patentnu zaštitu premašili 10.000 kuna, ali i da su Informatički klub NET, Zajednica tehničke kulture Grada Ivanić-Grada i Grad Ivanić-Grad sudjelovali u financiranju razvoja inovacije bežični punjač mobitela.

 

4.   S obzirom da Mate Ćalušić nije iznio niti jedan argument u korist svoje obrane. podastrti dokazi i svjedočenja nepobitno upućuju da je Mate Ćalušić svjesno i namjerno predočio iste račune na dva različita mjesta troška (Stručna služba župana i ZTKZŽ) iz istoga izvora financiranja (Proračuna Zagrebačke županije) kako bi naplatio iste troškove patentiranja inovacije Ivana Kožara, odnosno da je pokušao obmanuti Izvršni odbor ZTKZŽ i tako nelegalno i nelegitimno pribaviti financijsku korist za Informatički klub NET u iznosu od 5.325,00 kuna na štetu drugih članica ZTK Zagrebačke županije. Podnoseći kao predsjednik Informatičkog kluba NET Stručnoj službi župana i Izvršnom odboru ZTKZŽ preslike istih računa za pokriće istih troškova patentne zaštite jedne te iste inovacije, Mate Ćalušić je zloporabio svoj položaj, prekršio načelo jednakosti i pravednosti (članak 6. Etičkog kodeksa HZTK) i načelo poštovanja zakona i pravnih akata (stavak 1. članka 9. Etičkog kodeksa HZTK), te počinio djelo koje predstavlja pokušaj financijske malverzacije ili prijevare odnosno financijski prekršaj.

 

5.   Mate Ćalušić ničim nije opovrgao ili dokazao neosnovanim iskaze članova Izvršnog i Nadzornog odbora ZTKZŽ, te svjedoka Josipa Kožara i Marjane Postružin-Kožar, prema kojima se teško ogriješio o načela etičkog ponašanja i prakticirao prema Etičkom kodeksu HZTK-e nedopustive oblike ponašanja u tehničkoj kulturi. Ćalušić se grubo ogriješio o načela etičkoga i moralno prihvatljivog ponašanja u tehničkoj kulturi sljedećim postupcima:

 

a)   raznim oblicima pritisaka na članove svih triju klubova u Križu (što je zapriječeno člancima 4. i 11. Etičkog kodeksa)

b)   uznemiravanjem i verbalnim vrijeđanjem drugih osoba, uključujući članove Izvršnog odbora ZTKZŽ nakon što su 18. svibnja 2013. razotkrili njegov financijski prekršaj (zapriječeno člancima 9. i 11. Etičkog kodeksa)

c)   netrpeljivim, osvetoljubivim i izravnim i neizravnim oblicima diskriminacijskog ponašanja spram mladeži (što je zapriječeno stavkom 1. članka 8. i člankom 10. Etičkog kodeksa)

d)   ispoljavajući nekooperativnost i ne poštujući druga načela stručnog i kompetentnog rada s mladeži i učenicima odnosno nepedagoškim ponašanjem (koje je zapriječeno posebice stavcima 1. i 3. članka 8. Etičkog kodeksa).

 

6.   Mate Ćalušić je u spornom slučaju svojatao ulogu mentora Ivanu Kožaru i u prijave za Kožarov nastup na natjecanjima i izložbama upisao sebe kao mentora iako ulogu mentora nije obnašao čime se teško ogriješio o odgojnu ulogu i lik učitelja i mentora.

 

7.   Dokazano je da su Mati Ćalušiću već 2006. i 2011. godine izrečene stegovne mjere zbog nepravilnosti u financijskim izvješćima koje je podnosio ZTK Zagrebačke županije, i to opomena Suda časti (2006.) i nepovjerenje koje mu je kao članu Izvršnog odbora izglasala Skupština Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije (2011.).

 

Zbog svih navedenih razloga Sud časti je mogao donijeti jedino odluku o isključenju. Osobito otežavajuću okolnost čini Ćalušićevo nepedagoško djelovanje u radu sa djecom i mladima.

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

 

Osoba kojoj Sud časti izrekne stegovnu mjeru, u skladu sa člankom 52. Statuta Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, ima pravo priziva (prigovora, žalbe) na takvu Odluku najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana dostave Odluke.

 

Priziv ne odgađa izvršenje ove Odluke.

 

Priziv se podnosi u pismenom obliku, klasičnom poštom preporučeno, na adresu: Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije, Perkovčeva 59, 10430 Samobor.

 

O žalbi (prizivu), temeljem točke c) stavka 1. članka 36. Statuta Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, odlučuje Skupština Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, koja je žalbu – prema stavku 2. članka 52. Statuta ZTKZŽ – dužna riješiti u roku od 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Zajednice je konačna.

 

 

 

 

U Samoboru-Zaprešiću, 14.01. 2014.

 

 

 

 

Predsjednik Suda časti                                                                     Članovi Suda časti

 

Davor Klajn                                                                                      Mladen Božić

 

                                                                                                                Vinko Vratić

 

 

 

povratak

© • By: Miljenko Mogulić 2011.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com     Design: Zlatko Kelemenić e-mail